U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Met op maat ontworpen programma's en diensten die aansluiten bij uitdagingen van de dagelijkse praktijk, faciliteer ik processen van samenwerken en kan cocreatie tot stand komen. 

Over mij, Sylvia de Goede, Praktijkontwikkelaar & Facilitator verander- en innovatieprocessen

Mijn manier van werken is gebaseerd op Community Development, Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) , Dialoog en Samensturing. Daarbij neem ik 28 jaar ervaring mee die ik  heb opgedaan in verschillende functies, bij diverse organisaties in (groot)stedelijke en landelijke omgeving. 

Ik ben te typeren als gedreven ontwerper, organisator en facilitator van bijeenkomsten, veranderprocessen en ontwikkeltrajecten. Mensen bij elkaar brengen en faciliteren om gezamenlijk tot plannen en oplossingen te komen is wat mij drijft. Daarbij loopt het aanboren van de kracht, kennis, ervaring, expertise en capaciteiten van alle betrokkenen als rode draad door mijn werkwijze. 

Het vraagstuk of 'de kwestie' waar mensen zich zorgen over maken staat in mijn benadering centraal. Dát moet opgelost of beantwoord worden! Liefst duurzaam, gedragen door iedereen en op zo'n manier dat betrokkenen eigenaar blijven van de kwestie of het vraagstuk.  

Diensten

Hieronder staat een overzicht van mijn diensten. Deze zijn allemaal gericht op het verdiepen in, het oplossen, beantwoorden of nader onderzoeken van vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. 

A. Organiseren van faciliteren van

1. Verdiepingsbijeenkomsten en inspiratiesessies. Sessies of werkateliers rond urgente thema's uit de praktijk. Verdieping in het thema en inspiratie opdoen vormen de kern. Het delen van kennis en ervaring en het aanboren van creativiteit hebben hierin een belangrijke plek.  

2. De 'Denktank'. Vier tot zes bijeenkomsten van elk twee uur, gericht op steeds terugkerende thema's, complexe thema's of zogenaamde 'trage vragen'. Een actueel voorbeeld hiervan is 'Hoe kunnen we efficiënter samenwerken?' Betrokkenen verdiepen zich en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe inzichten en/of oplossingen. Waardering en respect voor de visie en ervaring van de ander staat centraal (dialoog) en het delen hiervan leidt tot verrijking en een completere interpretatie van en visie op het betreffende thema (cocreatie). 

3. Verander- en innovatieprocessen rond de benadering Samensturing. De duur van een proces naar Samensturing wordt bepaald door een diversiteit aan complexe factoren. Commitment om hier vorm aan te willen geven in de praktijk vormt een heel belangrijke basis. Omdat het hier gaat om een kanteling in besluitvormingsprocessen en vanuit daar van de denk- en handelswijze, ligt de gemiddelde tijdsinvestering tussen de 1 en 3 jaar. De inhoud van activiteiten binnen dit proces wordt afgestemd op de behoefte van betrokkenen die Samensturing willen inzetten als organisatieprincipe. Ter introductie op Samensturing kan ik ook presentaties verzorgen waarmee betrokkenen kennis kunnen maken dit organisatieprincipe en een relatie leggen met de betekenis hiervan voor hun eigen praktijk. Wat is Samensturing? En, hoe werkt dat dan?  En: als we 'samen sturen', wie doet dan wat en is waar verantwoordelijk voor?

Nieuwsgierigheid gewekt? Klik hier voor mijn thesis waarmee ik in 2017 ben afgestudeerd als master social work aan de Hogeschool van Amsterdam. Meer weten over voortschrijdend inzicht vanuit bijna twee jaar werken aan Samensturing bij een organisatie in Amsterdam? Neem contact met mij op voor een kop koffie en een goed gesprek.

B. Samenlevingsproces / Communityprocessing

Een samenlevingsproces leidt tot een gedragen plan van alle betrokkenen in conflictsituaties tussen groepen en mensen. Het doel is komen van 'gedoe naar een gedragen plan' Een Samenlevingsproces faciliteert dialoog en ruimte voor alle stemmen, gezamenlijke besluitvorming en het komen tot een gedragen plan van alle betrokken partijen. Als gecertificeerd facilitator Communityprocessing kan ik als neutrale procesbegeleider ingezet worden om te komen tot 'Besluitvormingsbijeenkomsten' volgens de theorie van De Nieuwe Route.

C. Onderzoek

1. Een Quick Scan. Binnen 8 weken biedt ik globaal zicht op een vraagstuk, de context, betrokkenen en adviseer ik over mogelijk te nemen (ontwikkel)stappen rond het gescande thema.

2. Praktijkgericht Wetenschappelijk Actieonderzoek. Met betrokkenen uit de betreffende praktijk maak ik een grondige verkenning en analyse van een actueel en urgent vraagstuk dat opgelost of beantwoord moet worden, wetenschappelijk onderbouwd met literatuur en eerder verricht onderzoek. Het onderzoek bevat aanbevelingen voor te nemen stappen om de praktijk (verder) te ontwikkelen.

De kracht van deze vorm van onderzoek, participatief actieonderzoek, ligt in de betrokkenheid van en samenwerking met en tussen mensen uit de praktijk tijdens de uitvoering van het onderzoek. Lopende het onderzoek worden er interventies gedaan met en door de betrokkenen. Effect hiervan is dat de praktijk 'in beweging' komt en er al werkende en onderzoekende, gezamenlijk ontwikkeld en geleerd wordt.

 

Geïnteresseerd, behoefte aan meer informatie? Vul onderstaand formulier in of bel.

Onderstaand formulier gebruiken voor algemene feedback op mijn site is ook zeer welkom.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.